Onko kirkko onnistunut keskeisessä tehtävässään? Raimo Huvila

Raimo Huvila, Vantaankosken seurakunta

Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan, Vanhan ja Uuden testamentin profeetallisiin ja apostolisiin kirjoihin, ja joka on ilmaistu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä muuttamattomassa Augsburgin tunnustuksessa ja muissa luterilaisen kirkon Yksimielisyyden kirjaan otetuissa tunnustuskirjoissa. Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan.

Joku ehkä tietääkin, että edellä oleva on lainaus on Kirkkojärjestyksen 1. luvun (Kirkon tunnustus ja jäsenet) 1 §. Viitaus Jumalan pyhään sanaan tarkoittaa luonnollisesti Raamattua, joka on kirkon opin ja toiminnan ”käsikirja” ja sen mukaan tulisi myös pelastuksen evankeliumia julistaa.

Onko kirkko tässä keskeisessä tehtävässään onnistunut menneinä vuosina ja onnistuuko tänään, on kirkkomme polttava kysymys jatkuvassa jäsenkadossa. Valitettava totuus on, että Raamatun mukainen sanoma on ohentunut ja muukin kirkon tiloissa järjestettävä toiminta on osittain muuttunut vähemmän kirkolliseksi; mielestäni kaikissa tällaisissa tilaisuuksissa tulisi pitää esillä myös ripaus kirkon perussanomaa. Ikävää on todeta, että kirkko ei suuremmin kiinnosta edes vielä kirkkoon kuuluvia, jos seuraaviin tutkimustuloksiin on uskominen Vantaan osalta, jossa viimeisimmän tilaston mukaan asukkaista kirkkoon kuului 57,3%.

Kirkkomonitor Vantaalla jäsen 360 -raportissa suomalaiset on jaettu neljään eri kategoriaan eli

  1. IRRALLISET (kirkosta etäällä olevat nuoret aikuiset) ja tässä ryhmässä seurakuntiemme jäseniä on 52,4%; yksi keskeinen viesti on, että kirkolla ei ole heille merkitystä.
  2. MALTILLISET (perinteisiä arvoja kunnioittavat) ja tässä ryhmässä seurakuntiemme jäseniä on 18%; yksi keskeinen viesti on, kirkon tulisi keskittyä hengellisiin tehtäviinsä, pitäytyä Raamatun opetuksissa ja keskittyä heikompiosaisten auttamiseen.
  3. AVOMIELISET (liberaalit henkiset etsijät) ja tässä ryhmässä seurakuntiemme jäseniä on 6,1%; yksi keskeinen viesti on, kirkon ulisi keskittyä auttamistyöhön ja olla suvaitsevampi.
  4. USKOLLISET (kirkon opille uskolliset) ja tässä ryhmässä seurakuntiemme jäseniä on 23,4%; yksi keskeinen viesti on, perinteinen käsitys uskosta ja kirkon opeista. HUOM. Tässä kategoriassa Helsingissä vastaava luku on 1%, joten ei ole ihmeteltävää, että tämä myös näkyy esim. luottamuselinten kokoonpanossa.

Hyvät kirkon jäsenet ja sen ulkopuolella olevat, nyt on herättävä puolustamaan Suomen ev.lut. kirkkoa vielä pahemmalta näivettymiseltä ja tultava rohkeasti mukaan kirkon monipuoliseen toimintaan ja olemaan rohkeasti armon asialla.

 

Arjen paineet, Jarmo Haverinen

Jarmo Haverinen, Vantaankosken seurakunta

Kun arki sujuu, meidän ajatuksemme eivät ole sen ansaitsemassa ulottuvuudessa Jeesuksessa Kristuksessa, Hänessä, joka on pelastanut meidän kaikkien elämän. Hän loi kaikille meille perustan olemassaoloomme kaksituhatta vuotta sitten, kun aika oli eri.

Valitettavasti meidän ajatuksemme ovat arjen harmaassa. Siinä, mikä ei ole tärkeintä elämässä. Me tahdomme ajatella positiivisesti, ja paeta tätä kaikkea ”menemiseen” ja kiireeseen. Meidän arkemme on usein pinnallinen ja yksipuolinen. Toki osaamme olla kiitollisia, kun olemme terveitä, meillä on ystävämme ja perheemme. Mutta missä on Hän, joka on luonut kaiken tämän todellisuuden meille? Olemme kovin unohtaneet Jumalan merkityksen jokapäiväisessä elämässämme.

Miksi arki on niin vaikeaa? Miksi meillä on niin paljon vastoinkäymisiä? Miksi Jumala on luonut niin paljon negatiivista tähän elämään, jota elämme? Mutta onko tarvetta meidän keskittyä siihen, mikä on Jumalan luomistyössä vastentahtoista. Kun voisimme keskittyä siihen, mitä Hän on luonut meille ilonaiheita tähän meidän todellisuuteemme. Olisiko se mahdollisesti parempi niin?

Kun muistamme jokaisena päivänä Häntä, meillä on jo paljon paremmin. Koska Hän on tarkoittanut näin. Hän on tarkoittanut, että meillä olisi kaikki hyvin. Älkäämme siis muistako vain huonoja kokemuksia, kun muistamme Jumalaa. Ei meidän tarvitse elää kaikkea huonon kautta. Meidän ei tarvitse olla niin katkeroituneita, koska meillä on Jeesuksemme. Hän, joka on hyvä jokaiselle. Hän on Vapahtajamme, meidän jokaisen turva, meidän Pelastajamme. Mikään ei koskaan korvaa tätä elämässämme. Hän on parasta kokemassamme elämässä. Koska Hän antaa anteeksi jokaisen syntimme, kun tämä maailma, ja sen ihmiset eivät.

Kun muistamme Häntä jokaisena päivänä, meillä on hyvä keskittyä tulevaan, mikä on siunattu Hänen olemassaolonsa kautta. Tällöin arkemme on paljon parempi. Hän on sen näin tarkoittanut. Miksi siis emme muistaisi tätä kaikkea jokainen päivä, kun elämme arkeamme.

Lähetyksellä on kirkko ja elämää antava sanoma, Jukka Norvanto

Jukka Norvanto, Korson seurakunta

Perinteisesti on ajateltu, että seurakuntien yhtenä työmuotona on lähetystyö. Nykyään ymmärretään paremmin, ettei lähetystyö voi olla vain yksi työmuoto, vaan että Jeesuksen antaman lähetyskäskyn toteuttamiseen on osallistuttava kaikissa työmuodoissa. Siksi on oikein sanoa, että lähetyksellä on kirkko. Toisin sanoen kaikissa seurakunnan työmuodoissa tulee näkyä evankeliumin sanoman välittäminen.

Niinpä lähetystyöstä puhuttaessa onkin alettu erottaa toisistaan kotimaassa ja ulkomailla tehtävä lähetystyö. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon erityisesti ulkomailla tekemä lähetystyö on organisoitu kirkon seitsemän lähetysjärjestön kautta. Toisin sanoen kirkossamme ulkomailla tapahtuvan lähetystyön käytännön toteutus on uskottu seitsemälle lähetysjärjestölle. Tätä kirkon tekemää lähetystyötä koordinoi ja myös kehittää Kirkon lähetystyön keskus. Nämä seitsemän järjestöä ovat solmineet ns. perussopimuksen, joka takaa, että niillä kaikilla on kirkon lähetysjärjestön asema sekä kotimaisessa että ulkomaisessa työssään. Kirkko myös sitoutuu kohtelemaan kaikkia lähetysjärjestöjä yhdenvertaisin perustein.

Vantaan seurakunnissa keskustellaan aika ajoin kiihkeästikin ulkomailla tehtävästä lähetystyöstä ja siitä, miten sitä pitäisi tehdä ja minkä järjestön kautta. Lähetysjärjestöjen toimintaa pohdittaessa nousee esiin kysymys myös siitä, mihin kukin niistä toiminnassaan keskittyy. Niissä keskusteluissa näyttää helposti unohtuvan se, että lähetystyössä on jatkuvasti kysymys ihmisen kokonaisvaltaisesta kohtaamisesta. Ihminen on luotu olennoksi, jolla on fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja hengelliset tarpeet. Nämä kaikki on otettava huomioon lähetyskentilläkin, ja niin on myös perinteisesti tehty.

Hyvänä esimerkkinä on kuluneena syksynä ajasta ikuisuuteen siirtyneen Lähetysyhdistys Kylväjän pitkäaikaisen Etiopian-lähetin, Marja Eskolan, kirjoitus vuodelta 1986. Siinä hän välitti tuntemuksiaan lähetyskentältä: ”Lähetystyössä halutaan auttaa koko ihmistä: antaa nälkäiselle leipää, hoitaa sairaat ja julistaa evankeliumia. Vaikein asia minulle lähetystyöntekijänä avustustyössä on ollut se, että viimeksi mainittu on ollut kiellettyä. En ole voinut julistaa Jumalan Sanaa, kertoa nälkäisille Jeesuksen sanaa, jossa Hän sanoo: ’Minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoon minuun, se ei koskaan janoa’ (Joh. 6:35).

Rukoukseni on, että vielä tällä työkaudellani saisin julistaa evankeliumin vapauttavaa ilosanomaa niille tuhansille, joihin minulla on tässä työssä syntynyt hyvä yhteys.”

Marja Eskola ymmärsi hyvin etiopialaisten tarpeen tulla kohdatuiksi kokonaisina ihmisinä, siksi hän surkutteli sitä, että tuohon aikaan evankeliumin julistaminen oli häneltä kielletty. Hän ymmärsi, ettei ihminen todellakaan elä yksin leivästä.

Nykyäänkään ulkomailla tehtävää lähetystyötä ei voida arvioida vain sen perusteella, missä määrin työ on kohentanut paikallisten ihmisten ulkoista elämää. Ihminen on kokonaisuus, ja ihmisen hengelliset tarpeet ovat myös todellisia tarpeita; ne voivat täyttyä vain Herrasta Jeesuksesta kertovan evankeliumin sanan kautta.

 

Kristillinen seurakunta torjuu syrjäytymistä, Jouko Jääskeläinen

Jouko Jääskeläinen, Vantaankosken seurakunta

On arvioitu, että 40-vuotiailla on paras koulutuspohja tämän päivän Suomessa. (http://naytadata.com/2018/02/02/suomen-koulutetuin-sukupolvi/). Tämän ymmärrän maamme kasvun ja edistymisen kannalta hyvinkin, mutta miksi nuoremmat ikäluokat eivät ole kärjessä?

Ehkä eräs selitys löytyy elämisen motivaatiosta. Liian monilla on elämänsä alkuvuosikymmeninä kasvuongelmia ja he kokevat syrjäytymistä. Voisimmeko me seurakunnissa antaa nuorille vahvan ja turvallisen elämänuskon ja toivon näköalat? Se auttaisi koko elämisen motivaation vahvistumista, ehkä aivan oppimistakin myöten.

Kirkolliskokouksen enemmistön valinta, Jouko Jääskeläinen

Jouko Jääskeläinen, Vantaankosken seurakunta

Kirkolliskokouksen enemmistö valitaan seurakuntavaalien perustalta. Seurakuntavaalit käydään marraskuussa 2018. Silloin valitaan kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot. Samalla käytännössä valitaan myös linja seuraavalle kirkolliskokoukselle. Varsinainen vaali on helmikuussa 2020, mutta maallikoiden osalta (noin 60 % jäsenistä) sen toteuttavat nyt luottamustehtäviin valittavat henkilöt seurakuntien jäsenmäärien määrittelemässä suhteessa.

Kaikki keskeiset ja oppia koskevat kysymykset on käsiteltävä muutosten osalta ¾ enemmistöllä. Tämä koskee myös avioliittoon vihkimistä, minkä kirkolliskokous on pitänyt kirkon opin mukaisesti naisen ja miehen liittona.

Elämässä ja ajan saatossa esille saattaa nousta moniakin kysymyksiä, joihin kirkko ja seurakunnat joutuvat ottamaan kantaa. Sanasta elämään -listan ehdokkaat ovat sitoutuneet kirkkomme opin pitämiseen Raamatun perustalla. Tunnustuskirjat on luterilaisen uskon tulkintaperiaate, mutta se ei missään ohita tai korvaa Raamattua. Monissa muissa uskonnoissa ja kristillisissäkin tulkinnoissa erilaiset perinnäissäännöt saattavat nousta keskeiseen asemaan.

Seurakunnan tulee tukea kodin kasvatustyötä, Jukka Norvanto

Jukka Norvanto, Korson seurakunta

Seurakunnan tärkeitä tehtäviä on kodeissa tapahtuvan kasvatustyön tukeminen. Kristillisen kasvatuksen lähtökohtia on se, että jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Niinpä kristillisen ajatuksen mukaan kasvatuksen tehtävänä on ihmisen kehittäminen ilmaisemaan Jumalan kuvaa itsessään selvemmin ja täydellisemmin. Jumala on ääretön, kaikkivaltias, kaikkitietävä, rakastava, täysin hyvä ja aina myös loppuun asti oikeudenmukainen persoona.

Niinpä todellinen ihmisyys on sitä, että äärellinen, aikaan ja paikkaan rajoittunut ihminen heijastaa äärettömän ja rakastavan Jumalan olemusta.

Sivistyksen käsite länsimaisissa kulttuurissa tulee ajatuksesta, että ihminen Jumalan kuvaksi luotuna olentona tulisi palauttaa alkuperäiseen tarkoitukseensa. Se tarkoittaa sitä, että ihmisen tulisi olla luomisen perusteella monipuolisesti tietävä, ajatteleva, itsetietoinen, rakastava, täysin hyvä ja oikeudenmukainen olento.

Kaikkien paras paikka tässä rakennustyössä on tietenkin koti. Jumala onkin tarkoittanut kodin sellaiseksi ihmissuhteiden verkostojen tyyssijaksi, jossa saamme jatkuvasti olla rohkaisemassa toinen toistamme elämään sen Jumalan dynaamisen luomistyön mukaan, jonka hän on luomisessa jokaiseen meistä istuttanut. Koti on myös sen opettelemista, että näkisimme toinen toisestamme, mitä kaikkea Jumala on meihin luomisessa antanut. Koti on siis paikka, jossa saamme opetella sen tunnistamista toisistamme, millä tavalla me itse kukin heijastamme Jumalaa.

Tätä ikään kuin nupullaan olevaa kukkaa meidät on myös seurakunnassa kutsuttu vaalimaan, jotta se voisi puhjeta kukkaansa. Sen sijaan itsekkyydellämme me helposti tallaamme nämä nuput jalkoihimme.

Siitä, kuinka ihminen heijastaa Jumalaa, kertoo oivallisesti ihmisen luomisen suunnittelusta myös raamatunjae 1. Moos.1:26: ”Jumala sanoi: ’Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu.’”

Nämä sanat kertovat Jumalasta ainakin kolme asiaa.

  1. Jumala tahtoi jakaa ajatuksiaan.
  2. Jumala tuli ymmärretyksi (niin kuin seuraavista, ihmisen luomisesta kertovista jakeista voi päätellä).
  3. Jumala on sosiaalinen olemukseltaan.

Jumala tahtoo jakaa ajatuksiaan. Hän ei vain tyydy pitämään suunnitelmiaan itsessään, vaan hän haluaa kertoa niistä. Kolmanneksi huomaamme, kun luemme seuraavaa jaetta, että Jumala tuli myös ymmärretyksi. Ihminen luotiin niin kuin oli suunniteltu.

Koska ihminen luotiin Jumalan kuvaksi, tämä ihmisen luomisesta kertova jae paljastaa oivallisesti myös siitä, mitä ihminen on. Niinpä halumme jakaa ajatuksiamme ja tulla ymmärretyksi ovat perustavimpia ihmisenä olemisemme tarpeita.

Uskon, että olet kokenut jotain tästä omassa elämässäsi. Saatat muistaa tilanteita, jolloin sinulla olisi ollut jotakin tärkeää sanottavaa, mutta et saanut sanotuksi, mitä tahdoit. Ehkä kenelläkään ei ollut aikaa pysähtyä kuuntelemaan sinua. Ehkä olit vain niin yksin, ettei ollut ketään, johon olisit voinut ottaa yhteyttä. Arvaan, että voit silloin huonosti. Sisälläsi oli paha olo.

Tai ehkäpä mielessäsi on tilanne, jolloin sinua kyllä kuunneltiin, mutta tajusit, ettei sinua sittenkään ymmärretty. Kukaan ei ikään kuin päässyt näkemään sisimpääsi ja sitä, mitä sieltä tahdoit saada ulos. Silloinkin arvaan sinun voineen huonosti.

Pahanolontunteet johtuvat siitä, että Jumala loi sinut sellaiseksi, jolla on tarve puhua ja tarve tulla ymmärretyksi. Jos nämä tarpeesi eivät toteudu, voit huonosti. Jokainen meistä tarvitsee ihmisen, jonka kanssa jakaa ajatuksiaan, niin että voisimme myös kokea tulevamme ymmärretyiksi. Siinä kaikessa tarvitsemme tueksemme myös seurakuntaa ja seurakuntayhteyttä.

Edellä mainitut kolme ominaisuutta eli tarve jakaa ajatuksia, tulla ymmärretyksi ja olla osa yhteisöä liittyvät myös Jumalan kuvana olemiseen ihmisessä. On helppoa nähdä, että niiden ominaisuuksien varaan voimme rakentaa myös kodin ihmissuhteita. Yhtä helppoa on nähdä, että kaikessa tässä kasvatustyössä kodit tarvitsevat myös seurakunnan tukea. Siinä erityisesti seurakunnan lapsityö mutta myös työ aikuisten parissa tarjoaa luonnollisen väylän vanhempien tukemiseen ja rohkaisemiseen, jotta jokainen lapsi voisi olla rohkeasti heijastamassa äärettömän ja rakastavan Jumalan olemusta.

 

Rukoilkaa rauhaa Jerusalemille, Laila Jouhki

Laila Jouhki, Tikkurilan seurakunta

Psalmin kirjoittaja kehottaa rukoilemaan rauhaa Jerusalemille ja toteaa ”menestykööt ne, jotka sinua rakastavat”. Toisessa käännöksessä sanotaan, että ne saavat levon ja rauhan, jotka Jerusalemia rakastavat. Ps. 122.

Jumala kutsui 4000 vuotta sitten Aabrahamin lähtemään maastansa, suvustansa ja isänsä kodista siihen maahan, jonka Jumala hänelle osoitti. Jumala teki liiton Aabrahamin kanssa ja sanoi hänelle ”Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi”. Hän lupasi valalla vannoen Israelin maan Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille ja heidän jälkeläisilleen ikuisiksi ajoiksi. Jumala sanoi Aabrahamille ”Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä” (I Ms. 12:1-3).

Israelin kansan kautta Jumala toteuttaa pelastussuunnitelmansa koko maailmaa varten ja tämän kansan kautta Hän on puhunut ihmiskunnalle. Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjeessä ”heidän on lapseus, kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja jumalanpalvelus ja lupaukset, heidän ovat isät ja heistä on Kristus lihan puolesta”.

Kristillisen seurakunnan juuret ovat juutalaisuudessa. Meidän tulee siunata Israelin kansaa, jonka Jumala on lupauksensa mukaan 2000 vuoden maanpakolaisuuden jälkeen koonnut takaisin omaan maahansa. Jumala ei ole hyljännyt kansaansa. Meillä on kirkkokäsikirjassa rukous ”Herra siunaa omaisuuskansaasi Israelia”. Otetaan tämä rukous messussa käyttöön, niin kuin se menneinä vuosina on ollut osana kirkkorukousta ja saamme näin siunauksen myös seurakunnalle. Rukoillaan yhdessä Jumalan omaisuuskansan puolesta ja rukoillaan rauhaa Jerusalemille.

 

Herramme, Jeesuksen Kristuksen läheisyys, Jarmo Haverinen

Jarmo Haverinen, Vantaankosken seurakunta

Meille kaikille on tärkeää, että meillä on toisemme. Yksin emme kukaan täällä pärjää. Siksi onkin sääli, että jätämme toisemme oman onnemme nojaan. Jollain tapaa eristyneeksi elämästä. Muttei kuitenkaan ilman Jumalaa, koska Hän kyllä huomaa sinut. Herra muistaa meitä kaikkia, jotka olemme Hänen puoleensa kääntyneet. Jeesuksessa Kristuksessa. Jonain, kuten rakastava äiti lapsilleen, on Jumala lähettänyt Poikansa meidän vuoksemme kärsimään. Äiti muistaa, kuten rakastavan vanhemman kuuluukin. Mikään ei muuta tätä.

Nykyhetkessä olemme vieraantuneet jostain tärkeästä. Jostain korvaamattomasta. Korkeammasta sanomasta, joka vie meitä eteenpäin. Siksi, muistakaa kertoa toisillenne, miten rakkaita olemme toinen toiselle. Yksin on vaikeaa pärjätä tässä maailmassa ilman läheisiämme. Yksin on vaikeaa pärjätä ilman Herraa Jumalaa ja Hänen Poikaansa, joka vapautti meidät synneistämme. Hän pelasti meidät varmalta kuolemalta. Jotain tärkeämpää, kuin mikään muu…

Siksi meidän kuuluu rakastaa Jeesusta. Eikö tämä ole varma asia, mutta kuitenkin jotenkin vierasta meille monelle? Kyllä. Mutta kun tutustuu johonkin tärkeään: Uuteen Testamenttiin. Huomaamme, että meillä on käsissämme suuri aarre, joka muistuttaa meitä jostain suuresta. Iankaikkisesta elämästä. Jostain, mitä ei pidä pyrkiä elämään. Vaan antaa sen tulla luoksemme Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on Se, joka on meille tärkeintä rakkautta maan päällä.

Mikään ei voi muuttaa sitä, että meillä on käsissämme jotain, mikä ei muutu koskaan. Kunhan uskomme Häneen, joka on saanut aikaan sen, mikä on meille pelastukseksi. Jotain, mikä on omiaan antamaan meille syntimme anteeksi, jotka ovat meitä vaivanneet pitkin ikäämme. Koska olemme syntisiä ihmisiä. Toisin kuin Hän, Jeesus Kristus, joka ei koskaan kokenut syntiä kohdallaan tässä elämässä. Kun Hän tuli ja koki tämän maailman Isänsä, Jumalan, lähettämänä.

Luominen – lankeemus – lunastus, Juhani Leppälä

Juhani Leppälä, Tikkurilan srk

Alussa Jumala loi
Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Loi valon, kaartuvan kannen, maanpinnan ja meren. Hän loi auringon, kuun ja tähdet. Hän käski maata kasvamaan kasveja, vesien tuottaa eläimiä ja maan tuottaa eläviä olentoja.

Luomistyön viimeisessä vaiheessa Jumala loi ihmisen, Aadamin, omaksi kuvakseen – loi hänet maan tomusta ja vei istuttamaansa Eedenin puutarhaan, paratiisiin, sitä viljelemään ja varjelemaan. Kasvit ja eläimet ovat erilaisia kuin ihminen, sillä kasvit ja eläimet on tuottanut maa ja meri, mutta ihmisen Jumala loi itse omaksi kuvakseen. Jumala kielsi luomaansa miestä syömästä hyvän ja pahan tiedon puusta, muuten hän kuolisi.

Ihmiselle ei löytynyt sopivaa kumppania. Niinpä Jumala teki miehelle kumppaniksi naisen, Eevan, miehen kylkiluusta. Mies sanoi naisen olevan ”luu minun luistani ja liha minun lihastani, hänet on miehestä otettu”. Sen tähden miehen tuleekin avioliiton solmiessaan luopua isästään ja äidistään ja liittyä vaimoonsa – he tulevat yhdeksi lihaksi. Mies ja hänen vaimonsa olivat paratiisissa alasti eivätkä hävenneet toisiansa. Jumala teki siis avioliiton seksin hyväksi, ei hävettäväksi asiaksi.

Syntiinlankeemus
Käärme eli Saatana oli heitetty alas taivaasta. Hän oli langennut enkeli Lucifer, joka kadehti ihmisten onnea ja vietteli Eevan syömään Jumalan kieltämästä hyvän ja pahan tiedon puusta. Eeva antoi hedelmän myös miehellensä ja hänkin söi. Silloin he molemmat huomasivat olevansa alasti ja tekivät itselleen viikunapuun lehdistä vyöverhot.

Herra sanoi naiselle: ”Mitä oletkaan tehnyt? Jumala kirosi käärmeen niin, että se joutui matelemaan (aiemmin sillä oli jalat) ja syömään tomua koko elinaikansa. Jumala myös pani vainon käärmeen ja naisen välille sekä käärmeen jälkeläisen ja naisen jälkeläisen välille. Siinä lienee eräs syy, miksi islam nykyään vainoaa naisia, alistaa, raiskaa ja tappaa heitä.
Naisen siemen eli Jeesus olisi kuitenkin polkeva rikki käärmeen pään, ja käärme on pistävä Jeesusta kantapäähän. Tämä toteutui Golgatan ristillä, kun ristiinnaulitun kantapään läpi lyötiin naula.

Eevan lankeemuksen vuoksi Jumala teki naisen raskaudet vaikeiksi ja synnytykset kivuliaiksi. Silti hänellä on halu mieheensä ja ”mies on vallitseva naista”. Se merkitsee, että mies on perheen pää, mutta miehen tulee rakastaa vaimoaan.

Aadamin lankeemuksen takia Jumala kirosi maan. Aadam oli tehnyt työtä jo paratiisissa, mutta nyt maa kasvaisi orjantappuroita ja ohdakkeita. Työ on raskasta, ja kerran ihminen tulee jälleen maaksi, sillä siitä hänet on luotu. ”Maan tomua sinä olet, maan tomuun sinä palaat.’ Aadamin on myös syötävä ”kedon ruohoja” eli kasviksia ja vihanneksia.

Ensimmäinen evankeliumi
Maailman ensimmäisen evankeliumin lausui Jumala sanoessaan käärmeelle: ”… naisen siemen on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän”. Tämä on lupaus Vapahtajasta, Jeesuksesta Kristuksesta. Inhimillisen luonnon puolesta hän syntyi naisesta, ei miehen siemenestä niin kuin normaalisti. Jumalallisen luonnon Jeesus sai Pyhän Hengen siemenestä, minkä myös enkeli Gabriel ilmoitti Jeesuksen äidille Marialle.

Oliko maininta ”naisen siemenestä” ensimmäinen kerta, kun Raamattu kertoo Jeesuksesta? Ei suinkaan! Hänestä kertoo jo Raamatun 1. kirjan 1. luku, 1. jae ja 1. sana: ”alussa”. Hepreankielinen be-reshit tarkoittaa ’alussa’. Mutta se voidaan kääntää ’esikoisessa’ tai ’esikoisen kautta’. Esikoisensa Jeesuksen kautta Jumala loi taivaan ja maan, ja esikoisen Jeesuksen kautta luotiin myös meidät. Siksi tämä Esikoinen on myös pelastava meidät.

Karkotus paratiisista ja paluu paratiisiin
Jumala teki Aadamille ja Eevalle vaatteet nahasta ja puki heidät niihin. Mutta mistä tämä nahka tuli? Se saatiin eläimestä, joka tapettiin. Eläimen oli uhrauduttava ihmisen takia. Samoin Jeesus tapettiin, uhrattiin ihmisen synnin, viime kädessä epäuskon takia.

Syntiin langennut ihminen ei olisi enää kestänyt Jumalan pyhää kirkkautta. Toisaalta, jos ihminen olisi langenneessa tilassa syönyt paratiisin Elämän puusta, pahuus olisi elänyt ikuisesti. Siksi Jumala ajoi ihmisen pois Eedenin puutarhasta ja pani hänet viljelemään maata, josta hänet oli tehty. Jumala karkotti ihmisen ja asetti Eedenin puutarhan itäpuolelle kerubit ja salamoivan, leimuavan miekan vartioimaan Elämän puulle vievää tietä.

Miten me siis koskaan pääsemme paratiisiin kuoltuamme, kun pääsyä vartioi kerubi miekkansa kanssa? Ilm. 22:14 kertoo vastauksen: ”Autuaita ne, jotka pesevät vaatteensa: he pääsevät syömään elämän puusta ja saavat mennä porteista sisälle kaupunkiin”. Miten me pesemme vaatteemme, mistä saamme pelastuksen?

Jumala valmisti meille pelastuksen Jeesuksessa. Pitkänäperjantaina Jeesus maksoi meidän syntimme Golgatalla – kärsi ja kuoli ristillä, kun käärme pisti häntä kantapäähän. Hän meni alas tuonelaan ja murskasi käärmeen pään ja kuoleman noustessaan ylös ensimmäisenä pääsiäisenä, astui ylös taivaisiin ja lähetti helluntaina meille Pyhän Hengen.

Usko Jeesuksen sovitustyöhön ja vaatteidemme pesu Jumalan Karitsan veressä – ne avaavat meille lopulta paratiisin portit, niin kuin Hän avasi ne ryövärille ristillä. Joka sunnuntai Herran ehtoollisella saamme maistiaisia elämän puusta – syömme Kristuksen ruumiista ja juomme hänen verestään, jotta pelastumme. Niin kerran pääsemme sisälle porteista Jumalan kaupunkiin, uuteen Jerusalemiin.

Jeesus antoi meille tehtäväksi levittää ilosanomaa hänestä lähimmäisillemme ja kaikille maailman kansoille. Sitä tehtävää tekee myös Sanasta Elämään -ryhmä, niin srk-vaalien alla kuin niiden jälkeenkin. Jokainen kristitty on saanut hengellisen elämänsä Sanasta – Jeesuksesta Kristuksesta. Eläkäämme myös hänestä – joka päivä.

 

Mitä toivoisin? Kaisa Koivula

Kaisa Koivula, Rekolan seurakunta

Toivo on itse asiassa ärsyttävä asia. Sehän merkitsee sitä, että jotain, mikä on minulle tärkeää, puuttuu ja toivon saavuttavani sen tulevaisuudessa. Olisi paljon mukavampi elää toivotussa tulevaisuudessa kuin elää toivossa.

Jeremian kirjassa kerrotaan, että Jumala sanoo väestönsiirtoihin joutuneilla juutalaisille: ”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” (Jer 29: 11)

Mitäpä tässä sitten toivoisi?

Moni toivoo pysyvänsä nuorekkaana ja pelkää vanhenemista. Naisilta ei edes saa kysyä ikää. Aikamoinen tabu! Jos sen ääneen sanoo, niin eiköhän siinä ole kyse sairauden ja kuoleman pelosta. Voisiko jatkuvaa terveyttä ja päättymätöntä elämää toivoa? Ainakin sairautta ja kuolemaa on vaikea hyväksyä.

Moni on yksin ja kaipaisi läheisten seuraa. Sitä että joku kaipaisi minua. Sitäkin, etten itse aina sotkisi omia ihmissuhteitani. Sitäkin voisi toivoa.

Moni kaipaa merkitystä elämäänsä, esimerkiksi että saisi tehdä tärkeää työtä. Tai vastausta siihen, miksi täällä oikein ollaan. Antaisiko ikuisuuskysymysten selviäminen ja vaikka Jumalan läsnäoloon pääseminen merkityksen elämääni? Uskaltaisiko sellaista toivoa?

Tai mielenrauha. Voisiko jatkuvasti heräävästä epämääräisestä syyllisyyden tunteesta päästä eroon? Tai itsesyytöksistä, kun en saakaan asioita hoidettua täydellisesti? Olisihan tässä toivomista, jos uskaltaisi päästää ajatuksensa laukkaamaan.

Moni kärsii epäoikeudenmukaisuudesta, esimerkiksi joutuu kiusatuksi. Tai kärsii tietäessään, miten epäoikeudenmukaisesti monia muita tällä pallolla kohdellaan. Kannattaako toivoa, että se voisi muuttua?

Sitäkin tässä kaipaisi, että lopulta näkisi, mistä minun elämässäni oikein on kysymys. Onko näissä kärsimyksissä tai tässä jatkuvassa stressissä jotain mieltä? Seuraako tästä jotain hyvää? Vai pinnistelenkö täällä turhaan, kun koko ajan vastustaa? Kannattaako vielä yrittää? Tietääkö joku? Voisiko hän kertoa minullekin?

Raamatun mukaan Jumala aikoo toteuttaa nämä toiveet, nämä toivot. (Katso Raamatusta vaikka Psalmit 19: 9, 130: 5 ja 131: 2, Apostolien teot: 26: 6–8, Kirje roomalaisille 5: 5 ja 8: 20–24 tai Ensimmäinen kirje korinttilaisille 12: 12.) Olisihan siinä toivomista, jos uskaltaisi päästää mielensä irti. Jos uskaltautuisi odottamaan, luottamaan, toivomaan.

Ankkuri Tallinnan satamassa. Ankkuri on toivon symboli (Hepr.6:19-20).